Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

ایرانیان سفرنامه نویس در دو قرن پیش با دنياي جديدي رويارو شدند که به کلي با دنيا و سرزمين آنان متفاوت بود. عمق تفاوت و فاصله به حدي بود که اينان جز شگفتي و اعجاب از اين دنياي نو واکنش و سخني نمي‌‌توانستند داشته‌باشند. آن دنياي جديدي که شورمندانه، کنجکاوانه و با حوصله‌اي عجيب گزارش‌ مي‌دادند، چنان پرجلال و شکوه و متنوع و متکثر بود که قدرت تحرير و توان نوشتن را به گفتة خودشان از آنها ستانده بود... رفاه و امنيت بسيار بالا، توانايي تکنيکي و نظم و آبادي شهرها، آزادي مردم و قانوني که کسي چه بزرگ و کوچک حق تخطي از آن ندارد و آراستگی زنان که تصويري غير بهشت روي زمين را پيش رويشان نمي‌آورد، همه و همه جز «حيرت اندر حيرت» حال و روزشان نبود. اينان باتصويري که از آن سرزمين مي‌آوردند براي نخستين بار امکان و توان ديدن چهره خود را در آينة غربي فراهم نمودند. اين تصاوير به مثابة «آينه» امکان چشم گشودن و کشف خود در سياهي و ظلام عصر انحطاط و سقوط بود.

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی